Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Roba Zaanstad B.V. Ref.: 2008.094 versie 0.1. Blad 1 van 6

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

van Roba Zaanstad B.V.

 

Algemene Bepalingen

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door Roba Zaanstad B.V. gevestigd te Wormer en kantoorhoudend aan de Malerstraat 4 te (1531 NW) Wormer, hierna ook aangeduid als: “Roba”.

2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Roba goederen en/of diensten van welke aard ook aan derden, hierna: ‘de Opdrachtgever’ levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze leveringsvoorwaarden zijn omschreven.

3. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

6. Roba is te allen tijde gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Een wijziging treedt niet eerder in dan één maand na bekendmaking daarvan.

7. De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Roba zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Roba een aan de aspirant-opdrachtgever toegezonden overeenkomst ondertekend retour ontvangt of door Roba uitvoering gegeven wordt aan een opdracht door de inkoop of levering van de bij die opdracht behorende producten of diensten.

3. Na aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever is onverwijlde herroeping door Roba mogelijk. Een herroeping door Roba, gedaan binnen zeven dagen na aanvaarding door de Opdrachtgever, geldt tussen partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.

Artikel 3 Prijs en prijsverhoging

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. In publicaties aangegeven prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde worden gewijzigd.

3. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Roba geldende materiaalprijzen, personeelskosten, kosten van bewerking, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van haar worden geheven of aan haar in rekening worden gebracht. Indien na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de

Algemene leveringsvoorwaarden van Roba Zaanstad B.V. Ref.: 2008.094 versie 0.1. Blad 2 van 6

producten, deze prijzen of heffingen wijzigen, heeft Roba het recht de daaruit voorvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen met ingang van de datum van de kostprijsverhoging.

4. Bij zendingen naar het buitenland en zendingen binnen Nederland met een waarde tot € 350,- worden vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 Betaling

1. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald binnen dertig dagen na factuurdatum.

2. Betalingen worden verricht zonder korting of verrekening.

3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd en worden alle vorderingen van Roba op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, direct opeisbaar.

4. Indien Roba de vordering ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over openstaande vorderingen tot € 10.000,- en 10% over openstaande deel van de vordering boven € 10.000,-. Over de buitengerechtelijke kosten is omzetbelasting verschuldigd.

6. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Roba terstond genoegzame, en in de door Roba gewenste vorm, zekerheid te stellen.

 

Artikel 5 Termijnen

1. Alle door Roba genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Roba bekend waren, en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Roba niet in verzuim.

2. Roba is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3. Roba is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de overeenkomst zijn overeengekomen.

4. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 6 Kleuren, maten, aantallen en monsters

1. Beschreven en opgegeven maten, kleuren, gewichten, uitvoeringen of kwaliteitsaanduidingen van producten worden bij benadering verstrekt, zij zijn nimmer bindend. Monsters, tekeningen of modellen worden verstrekt om een indruk van het product te verkrijgen. Roba staat niet in voor kleine afwijkingen.

2. Indien de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgave van Roba of van de getoonde monsters, tekeningen of modellen, dat van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden geëist dat hij deze afneemt, zal Roba deze producten terugnemen en vervangen door een beter gelijkende versie van het product.

3. Bij levering van producten naar voorbeeld van een door de Opdrachtgever aangeleverd model dient rekening gehouden te worden met kleine afwijkingen in materiaal, maatvoering en kleur.

Algemene leveringsvoorwaarden van Roba Zaanstad B.V. Ref.: 2008.094 versie 0.1. Blad 3 van 6

4. Roba is te allen tijde gerechtigd om 10% meer of minder te leveren van een product en de werkelijke hoeveelheid bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Voorbehoud van eigendom en rechten

1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Roba, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, daaronder begrepen die uit deze overeenkomst, alsmede de rente en kosten van invordering als bedoeld in artikel 4, volledig aan Roba zijn voldaan.

2. Roba kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Roba onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Roba verschuldigde bedragen betaald heeft.

3. In geval van beslag onder de Opdrachtgever of surseance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, zal deze de deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van dit eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 8 Risico

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

2. Indien de producten verzonden worden, reizen deze vanaf het moment dat zij in handen zijn gesteld van de vervoerder voor rekening en risico van afnemer, ook indien franco geleverd wordt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het al dan niet op zijn kosten verzekeren van de zending tegen de gebruikelijke risico’s.

3. Indien de Opdrachtgever de producten niet tijdig afneemt, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling benodigd is, in verzuim. Roba is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen, dit onverminderd het recht van Roba op betaling van de koopprijs, rente alsmede de kosten van opslag en transport.

4. Retourzendingen worden door Roba gehouden voor risico van de Opdrachtgever, totdat Roba schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar maakt de retour gezonden producten terug te nemen.

 

Artikel 9 Verpakkingsmateriaal

1. Verpakking van producten geschiedt op in de branche gebruikelijke wijze. Indien de opdrachtgever een verpakking wenst die hiervan afwijkt, worden de kosten hiervan aan de Opdrachtgever doorbelast.

2. De Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening voor de verwerking en afvoer van aangeleverd verpakkingsmateriaal. Roba neemt geen verpakkingsmaterialen retour.

Artikel 10 Rechten van intellectuele of industriële eigendom; beveiliging

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens overeenkomst ontwikkelde of anderszins ter beschikking gestelde materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Roba of haar toeleveranciers.

Algemene leveringsvoorwaarden van Roba Zaanstad B.V. Ref.: 2008.094 versie 0.1. Blad 4 van 6

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom aan ter beschikking gestelde producten te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 11 Inspectie en klaagtermijn

1. De Opdrachtgever zal de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig (doen) inspecteren. Klachten over producten dienen schriftelijk binnen vijf dagen na aflevering aan Roba te worden gemeld, bij voorkeur vergezeld van monsters, etiketten of serienummers.

2. Gebreken die redelijkerwijze niet bij eerste inspectie kunnen worden geconstateerd, zullen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan Roba worden gemeld.

3. Klachten over facturen dienen binnen veertien dagen schriftelijk aan Roba te worden gemeld.

4. Na het verstrijken van de bovenstaande termijnen wordt de Opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht tot het indienen van klachten en vervallen zijn rechten ter zake jegens Roba.

5. Indien de Opdrachtgever een gebrek in een product constateert, zal hij het gebruik van dat product staken en al het benodigde doen om schade te beperken.

6. Indien Roba niet in de gelegenheid wordt gesteld om een klacht te onderzoeken of onderzoek van het Product niet (meer) mogelijk is, zal Roba de klacht ter zijde leggen en vervalt de aanspraak van de Opdrachtgever.

7. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12 Medewerking door de Opdrachtgever

1. Van de Opdrachtgever wordt medewerking verwacht bij de uitvoering van de overeenkomst. De Opdrachtgever zal Roba voorzien van alle in redelijkheid gevraagde en nuttige informatie en staat in voor de juistheid van deze informatie.

2. De Opdrachtgever zal drukproeven, voorbeelden of monsterzendingen zo snel mogelijk beoordelen.

3. Vertraging in de aflevering die ontstaat ten gevolge van het niet tijdig beoordelen of het onthouden van goedkeuring door de Opdrachtgever, kan nooit een reden vormen voor ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever.

 

Artikel 13 Garantie

1. De garantietermijn op geleverde producten bedraagt drie maanden, tenzij de fabrikant een langere garantieperiode hanteert, in welk geval deze langere periode geldt. De garantievoorwaarden van haar leveranciers liggen bij Roba op kantoor ter inzage.

2. Gedurende de garantietermijn draagt Roba in geval van kennelijke (fabricage)fouten zorg voor kosteloze vervanging van het product.

3. Roba is niet gehouden tot een andere of meer vergaande garantie.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Roba aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade geleden door de Opdrachtgever die een rechtstreeks gevolg is van op zet of grove schuld van de zijde van Roba, haar personeelsleden of door haar ingeschakelde hulppersonen.

Algemene leveringsvoorwaarden van Roba Zaanstad B.V. Ref.: 2008.094 versie 0.1. Blad 5 van 6

De aansprakelijkheid van Roba met betrekking tot door haar geleverde producten of diensten is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die producten of diensten bedongen prijs (excl. BTW) verminderd met verstrekte kortingen. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,-.

2. De aansprakelijkheid van Roba voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

3. De Opdrachtgever vrijwaart Roba voor aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade die een gevolg is van onoordeelkundig gebruik, opslag en bewaring daartoe gerekend, alsmede gebruik in strijd met de instructies van die producten door de Opdrachtgever.

 

Artikel 15 Opzegging en ontbinding

1. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de overeenkomst niet voorziet in een opzeggingstermijn, kan de overeenkomst door elk der partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met in achtname van een termijn van twee maanden. Geen der partijen zal wegens de opzegging van een overeenkomst schadeplichtig worden jegens de wederpartij.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, nadat deze deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk ingebreke is gesteld onder gunning van een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Roba ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Roba vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Roba is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 16 Overmacht

1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Roba, wegblokkades en vervoerstakingen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door de Opdrachtgever aan Roba zijn voorgeschreven alsmede gebreken in materialen of diensten waarvan het gebruik in de uitvoering van de opdracht aan Roba is voorgeschreven door de Opdrachtgever.

2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen voortduurt, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, met afrekening van hetgeen tot dan toe is gepresteerd en zonder dat partijen overigens recht hebben op schadevergoeding op grond van de ontbinding van de overeenkomst.

Algemene leveringsvoorwaarden van Roba Zaanstad B.V. Ref.: 2008.094 versie 0.1. Blad 6 van 6

 

Artikel 17 Rechtskeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Roba is het Nederlands Recht van toepassing.

2. Geschillen welke mochten ontstaan tussen Roba en de Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem, tenzij partijen in gezamenlijk overleg besluiten om een andere vorm van geschillenoplossing te beproeven, zoals arbitrage, bindend advies of mediation.